Thuộc về cậu, ngay cả khi đã chết.

Yours, Even After Death

 

-Usui Ryu -

 

000000B005006
007008009010